Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Nhà trường

Nhà trường

Chi Đoàn Giáo viên
Chi Đoàn Giáo viên