Thứ Hai, 24/01/2022

Buổi sáng

DẠY HỌC (THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 3 HK2)

Buổi chiều

DẠY HỌC

Thứ Ba, 25/01/2022

Buổi sáng

DẠY HỌC

Buổi chiều

DẠY HỌC

14h00: HỌP HỘI ĐỒNG THỊ ĐUA

Thứ Tư, 26/01/2022

Buổi sáng

DẠY HỌC

Buổi chiều

DẠY HỌC

Thứ Năm, 27/01/2022

Buổi sáng

DẠY HỌC

Buổi chiều

DẠY HỌC

-14h00: SƠ KẾT HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Thứ Sáu, 28/01/2022

Buổi sáng

TỔNG VỆ SINH THEO KẾ HOẠCH CUAE BAN HĐNGLL, ĐOÀN TN, ĐỀ NGHỊ GIÁO VIÊN CÁC LỚP ĐỐC THÚC HỌC SINH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Buổi chiều

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC PHÒNG BỘ MÔN KIỂM TRA, NIÊM PHONG TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT

Thứ Bảy, 29/01/2022

Buổi sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN