Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 03 tháng 07 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

 

 
Họ và tên: Đặng Trần Phong
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: phong.dang537@gmail.com
Điện thoại: 0983570702
Địa chỉ: Quảng Điền, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.